VPOIS

 

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

 

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek. Adresa pro zasílání je

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.

Pokud se hlášení týká biologického léčiva, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků nám můžete také nahlásit e-mailem: farmakovigilance@bbpharma.cz či telefonicky: +420 725 306 554

Aktuální informace o přípravcích společnosti BB Pharma, a. s. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde je rovněž uvedena informace o úhradě ze zdravotního pojištění a o výskytu na trhu.

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti BB Pharma, a. s. nás kontaktujte na adrese
registrace@bbpharma.cz nebo na telefonním čísle +420 244 464 454

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oznámení o ochraně osobních údajů se týká osobních údajů, které se rozhodnete dobrovolně poskytnout, pokud nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo běžnou poštou za účelem dotázat se na odborné informace, podat stížnost nebo nahlásit nežádoucí příhody týkající se našich přípravků.  Osobní údaje jsou takové údaje, které vás identifikují jako jednotlivce nebo přímo či nepřímo souvisí s identifikovatelným jednotlivcem.
V případě, pokud se na nás obrátíte, budeme požadovat vaše následující osobní údaje.
Pokud jste odborný pracovník ve zdravotnictví:

 • Jméno a kontaktní údaje (poštovní adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa),
 • informace související s vaší odborností a profesí,
 • informace týkající se vašeho používání našich produktů.

Pokud nejste odborný pracovník ve zdravotnictví:

 • Jméno a kontaktní údaje (poštovní adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa),
 • informace týkající se vašeho používání našich produktů,
 • pokud hlásíte nežádoucí příhodu, můžeme vás požádat také o informace o pohlaví a datum narození.

Pokud příslušné zákony nestanoví jinak, neshromažďujeme vědomě informace od dětí.
V případě, kdy nám poskytnete jakékoli informace týkající se jiné identifikovatelné osoby, sdělujete nám tím, že máte oprávnění tyto údaje sdílet a povolujete nám používat údaje podle popisu v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje používáme pro následující účely:

 • Vyhovění našim právním a regulatorním povinnostem z hlediska hlášení nežádoucích účinků, stížností na produkty a bezpečnost pacientů v souvislosti s našimi přípravky. V rámci tohoto postupu vás můžeme kontaktovat, pokud budeme potřebovat více informací o nežádoucí příhodě nebo stížnosti, kterou podáváte.
 • Následná reakce na vaše dotazy a poskytování služeb zákazníkům, včetně sledování a reagování na pochybnosti a pro účely zabezpečování jakosti. Takové použití je v souladu s našimi oprávněnými zájmy poskytnout nebo usnadnit poskytnutí přesné         a včasné informace o našich přípravcích nebo s vaším souhlasem.
 • Provozování naší činnosti, abychom vyhověli našim právním povinnostem, pro účely statistiky a abychom plnili naše oprávněné zájmy při výkonu naší činnosti. Ochrana našich práv, osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku a také práv, osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku našich dceřiných společností, vás nebo ostatních.

Společnost BB Pharma, a.s. bude používat informace související s vaším zdravím nebo jiné citlivé osobní údaje o vás, které nám dobrovolně poskytnete na základě vašeho souhlasu s výjimkou případů, kdy jsme povinni tyto osobní údaje použít, abychom vyhověli právním nebo regulačním požadavkům, například při hlášení nežádoucí příhody.  Pokud vaše osobní údaje použijeme na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.
 
Osobní údaje zpřístupňujeme pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů našim poskytovatelům služeb třetí strany, jako jsou poskytovatelé informačních technologií a související infrastruktury, služby pro zákazníky, zasílání e-mailů, provádění auditu a jiné služby.
Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také v případě, kdy se domníváme, že je to  nezbytné pro účely vyhovění platným zákonům a našim zákonným povinnostem monitorování a hlášení (kam mohou spadat také zákony mimo zemi vašeho trvalého pobytu), reagování na žádosti  státních a vládních úřadů (kam mohou patřit úřady mimo  zemi vašeho trvalého pobytu),  spolupráce   při vymáhání práva nebo dalších zákonných důvodů.
Osobní údaje můžeme navíc používat, zpřístupnit nebo převést na třetí stranu v případě reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření podniku se společnou majetkovou účastí, přidělení, převodu nebo jiným disponováním celou naší společností nebo její částí, majetkem nebo akciemi (včetně případů v souvislosti s vyhlášením bankrotu nebo podobným soudním řízením).
Informace, které nám vy nebo jiné osoby poskytnete, můžeme sloučit.  Pokud tak učiníme, můžeme sloučené údaje používat a zpřístupnit pro jakýkoli účel.  Souhrnné informace vás ani jinou osobu přímo ani nepřímo neidentifikují.
Pokud chcete zažádat o kontrolu, opravu, omezení a odstranění nebo pokud chcete vznést námitku se zpracováním osobních údajů, které jste nám poskytli nebo pokud byste si chtěli vyžádat elektronickou kopii těchto osobních údajů pro účely jejich převodu jiné společnosti, můžete nás kontaktovat podle informací v části Kontakt.  Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými zákony.
Ve své žádosti nám prosím sdělte, jaké osobní údaje chcete změnit, zda je chcete z naší databáze vymazat, nebo nám dejte vědět, jaká jiná omezení má naše používání těchto údajů mít. Z důvodu vaší ochrany můžeme potřebovat ověřit vaši identitu předtím, než vaši žádost implementujeme. Vezměte prosím na vědomí, že naše schopnost vyhovět vaší žádosti bude omezená, pokud nám zabrání vyhovět našim zákonným nebo regulatorním povinnostem. Budeme se snažit vyhovět vaší žádosti, co nejdříve to bude možné.
Bezpečnost údajů
Přijali jsme vhodná technická opatření k ochraně vašich osobních údajů. Zajistěte prosím, aby jakékoli údaje, které nám posíláte, byly posílány bezpečným způsobem.
Doba uchování údajů
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, která je nezbytná nebo přípustná na základě účelů, pro něž byly údaje získány. Mezi kritéria používaná k určení období uchovávání patří:

 • Doba, po kterou s vámi máme průběžný vztah,
 • existence právní povinnosti, kterou se musíme řídit, 
 • případně zda je takové uchování přípustné vzhledem k naší právní pozici.

                                
Poskytování údajů do zahraničí
Údaje, které shromažďujeme, mohou být uchovávány a zpracovávány v jakékoli zemi, ve které máme pracoviště nebo ve které zapojujeme poskytovatele služeb.